Regulamin

REGULAMIN Serwisu CrazyGecko.eu

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: Regulamin) ustanowiony jest dla serwisu www.crazygecko.eu prowadzonego przez TwoGecko Sp. z o.o.; ul. Powstańców Śląskich 20B; 01-381 Warszawa; mail: kontakt@twogecko.pl; NIP 5223064666; REGON 364631106; KRS 0000621288, zwaną dalej „Firma”.

§ 1 DEFINICJE

O ile w niniejszym Regulaminie występują następujące zwroty, należy rozumieć je następująco:

1. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki wynikające z świadczenia usług drogą elektroniczną przez Firmę oraz Użytkowników. Zabrania się edytowania, łamania, dodawania lub/i usuwania części zasad określonych przez niniejszy dokument.

2. Oprogramowanie CrazyGecko – program komputerowy lub/i aplikacja mobilna lub/i inne oprogramowanie instalowane w systemie Windows lub innym systemie operacyjnym lub/i z dostępem przez przeglądarkę za zgodą Użytkownika będące własnością Firmy.

3. Serwis Internetowy – dostępna pod adresem www.crazygecko.eu platforma internetowa, umożliwiająca Użytkownikowi rejestrację lub/i użytkowanie Oprogramowania CrazyGecko za pośrednictwem, którego Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez firmę.

4. Administrator –TwoGecko Sp. z o.o.; ul. Powstańców Śląskich 20B; 01-381 Warszawa; mail: kontakt@twogecko.pl; NIP 5223064666; REGON 364631106; KRS 0000621288 lub/i osoba fizyczna lub/i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub/i osoba prawna lub/i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wyznaczona przez Firmę.

5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub/i OprogramowaniaCrazyGecko, która zaakceptowała Regulamin oraz warunki licencji.

6. Producent –TwoGecko Sp. z o.o.; ul. Powstańców Śląskich 20B; 01-381 Warszawa; mail: kontakt@twogecko.pl; NIP 5223064666; REGON 364631106; KRS 0000621288.

7. Konto – Konto zbiór zasobów i uprawnień pozwalających Użytkownikowi na pełny dostęp do serwisu internetowego oraz oprogramowania CrazyGecko. Konto tworzone jest w procesie rejestracji. Przy braku aktywności Użytkownika dłuższej niż 6 miesięcy konto zostaje usunięte z systemu.

8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Firmę, za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania CrazyGecko, bez jednoczesnej obecności stron.

9. Zasoby – wszystkie realizowane przez Serwis Internetowy lub/i Oprogramowanie CrazyGecko Usługi lub/i zaplecze administracyjne, do których Użytkownik uzyskuje dostęp w ramach akceptacji niniejszego Regulaminu.

10. Login – podstawowy adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Login przyznawany jest na czas nieokreślony i stanowi podstawę identyfikacyjną Użytkownika w trakcie użytkowania zasobów firmy, a jego zmiana jest możliwa jedynie przez firmę lub/i administratora wyznaczonego przez firmę wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

11. Charakterystyka Użytkownika – jest to zbiór danych administrowanych przez Firmę zawierający:
a. dane osobowe Użytkownika;
b. ilość kredytów Użytkownika lub/i dodatkowe profity,
c. pozostałe dane zbierane w celach statystycznych.

12. Dane osobowe oznaczają:
Imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy, data urodzenia, wykonywany zawód oraz wszelkie dane niezbędne dla prawidłowego udostępniania Zasobów przez firmę. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dane kontaktowe obejmują również nazwę i siedzibę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

13. Partner – podmiot z którym Firma zawarła umowę o współpracy.

14. Link partnerski – jest to link/odnośnik identyfikujący Użytkownika, który zdecydował się wziąć udział w programie partnerskim. Przy pomocy tego odnośnika będzie mógł polecać system CrazyGecko innym. Osoby zarejestrowane bezpośrednio z polecenia Użytkownika znajdują się na I poziomie struktury.

15. Kontakt z Firmą pod adresem mail: kontakt@twogecko.pl;

16. Informacja handlowa – każda forma informacji mającej na celu promowanie bezpośrednio lub pośrednio towarów, usług lub wizerunku firmy lub/i Partnerów za pośrednictwem Oprogramowania CrazyGecko lub w dowolnej formie.

17. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywanie i ochronę informacji, funkcje i cel stosowanego oprogramowania oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Serwisu.

18. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług świadczonych przez Firmę za pośrednictwem Serwisu.

§ 2

REGULAMIN

1. Regulamin określa rodzaj oraz zakres podstawowych praw i obowiązków Firmy i Użytkowników systemu. Regulamin określa warunki usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.crazygecko.eu lub/i Oprogramowania CrazyGecko, wymagania techniczne software i hardware którymi posługuje się Użytkownik niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Firmy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Udostępnienie Regulaminu następuje w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi w dowolnym czasie jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Zasobów Firmy, każdy Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, jego zaakceptowania, a następnie przestrzegania jego postanowień.

4. Oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z regulaminem składane jest podczas rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) dostępnego i widocznego w Formularzu Rejestracji podczas procesu rejestracji.

5. Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

6. Regulamin może ulec zmianie. Użytkownik, który aktualnie korzysta z danej usługi, albo którego z racji zawartej z usługodawcą stosunku cywilno-prawnego wiążą jeszcze określone postanowienia dotychczasowego regulaminu ma prawo do odstąpienia od postanowień regulaminu, natychmiastowego zaprzestania korzystania z Zasobów Firmy lub pozostania przy dotychczasowych warunkach świadczenia usług (jeśli jest taka możliwość), bez nakładania na niego z tego tytułu jakiś dodatkowych obciążeń.

7. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić pisemnie o tym fakcie Firmę lub/i Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

8. O zmianie Regulaminu Każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora w wiadomości systemowej dostępnej w Oprogramowaniu CrazyGecko lub/i na stronie Serwisu Internetowego o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

9. W przypadku, gdy zmiany regulaminu nie zostaną zaakceptowane przez Użytkownika, ma on prawo do rezygnacji z korzystania z Zasobów Firmy. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, który usunie dane oraz Konto Użytkownika.

10. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na Użytkowniku ciążą jakiekolwiek zobowiązania lub odpowiedzialność względem Firmy, wtedy po ich spełnieniu, konto zostanie usunięte. Do czasu usunięcia konto zostaje ono zablokowane administracyjnie, co uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z zasobów Firmy.

11. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbooxa w celu upoważnienia Firmy do przekazania danych Użytkownika Partnerom współpracujących z Firmą, których usługi są prezentowane w Serwisie Internetowym lub/i Oprogramowaniu CrazyGecko.

12. W przypadku złamania Regulaminu Firma ma prawo podjąć wszelkie działania i środki, jakie uważa za konieczne i stosowne, włącznie z rozwiązaniem umowy, karami pieniężnymi oraz przekazaniem sprawy odpowiednim organom władz państwowych.

§ 3

INFORMACJE OGÓLNE

1. Zakupione przez Użytkownika kredyty mogą zostać wymienione na materialne lub/i niematerialne wartości oferowane przez Firmę w sposób określony w dalszej części regulaminu.

§ 4

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu rejestracji i korzystania z usług oferowanych przez firmę, Użytkownik musi posiadać dostęp do urządzenia końcowego, które dysponuje:
a) dostępem do Internetu;
b) poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową. Rekomendowane przeglądarki to: IE 10, Edge, FF 46, Chrome 51.
c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

2. W celu poprawnego działania Oprogramowania CrazyGecko użytkownik powinien posiadać dostęp do urządzenia końcowego, które dysponuje:
a) dostępem do Internetu;
b) poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową. Rekomendowane przeglądarki to: IE 10, Edge, FF 46, Chrome 51.
c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

3. W celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania CrazyGecko, Użytkownik wyraża zgodę na administrowanie lub/i przechowywanie przy wykorzystaniu zaplecza technologicznego Firmy niezbędnych do świadczenia usług danych obejmujących:
a. Dane Osobowe w tym login będący adresem e-mailowym użytkownika;
b. Adres IP urządzenia z którego użytkownik łączy się z serwisem internetowym CrazyGecko lub/i urządzenia na którym użytkownik ma zainstalowane oprogramowanie CrazyGecko.
c. Identyfikatory urządzeń (anonimowy identyfikator urządzenia na którym zainstalowano oprogramowanie).
d. Pozostałe niezbędne do świadczenia usług w oparciu o regulamin dane.
e. Pozostałe dane umożliwiające profilowanie reklam na podstawienie deklaratywnej, czyli podanej przez Użytkownika w procesie rejestracji oraz behawioralnej, czyli na podstawie aktywności podczas korzystania z Zasobów Firmy.

4. W celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania CrazyGecko Firma przechowuje na komputerze Użytkownika niezbędne do świadczenia usług pliki cookies zgodne z wybranymi preferencjami Użytkownika dostarczane przez Firmę lub/i Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę.

5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies lub całkowicie je zablokować za pomocą opcji dostępnych w stosowanej przez niego przeglądarce internetowej. Działanie takie będzie wiązało się z ograniczeniem dostępu Użytkownika do Serwisu.

6. Serwis może zapisywać ciasteczka i informacje o parametrach połączenia w celach analitycznych.

7. Administracja plikami cookies wewnętrznej przeglądarki Oprogramowania CrazyGecko jest możliwa poprzez odpowiednie ustawiania przeglądarki Internet Explorer.

8. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że Firma będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Pliki cookie używane są do identyfikacji użytkownika oraz jego preferencji.

9. Użytkownik powinien być świadomy tego, że korzystanie z systemu CrazyGecko wymaga połączenia się z Internetem. W związku z tym w przypadku niektórych operatorów lub/i dostawców internetowych może być pobierana opłata zgodna z cennikiem danego operatora lub/i dostawcy związana z transmisją danych.

§ 5

UCZESTNICTWO

1. Rejestracja, uczestnictwo oraz dostęp do Zasobów oferowanych przez Firmę są dobrowolne i płatne.

2. Z usług oferowanych przez Firmę mogą korzystać Użytkownicy z krajów, w których tego rodzaju działalność nie jest prawnie zakazana.

3. Warunkiem korzystania z Zasobów Firmy przez osoby fizyczne jest ukończenie przez osobę fizyczną 16 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa.

4. Osoba niepełnoletnia zobowiązana jest uzyskać zgodę swoich opiekunów ustawowych poprzez przesłanie ich oświadczenia woli drogą elektroniczną na adres kontakt@twogecko.pl. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.

5. Rejestracja lub/i korzystanie z Zasobów Firmy oraz związane z nim prawa, obowiązki, przywileje nie mogą być w żaden sposób cedowane lub/i przenoszone na inne osoby.

6. Użytkownikom nie wolno żądać ani pobierać od osób trzecich oraz innych Użytkowników opłat za korzystanie z Zasobów Firmy.

7. Zabronione jest odsprzedawanie konta lub/i wynajmowanie lub/i transferowanie.

8. W przypadku ustania Członkostwa – wygasa prawo do korzystania z Zasobów Firmy.

9. Użytkownicy są w pełni niezależni od Firmy w rozumieniu przepisów prawa gospodarczego, podatkowego i prawa pracy. Żaden z Użytkowników nie może twierdzić ani dawać do zrozumienia, że pozostaje w stosunku pracy z CrazyGecko lub/i Firmą. Zabrania się umieszczania słów „pracownik”, „agent”, „przedstawiciel” na wszelkich formach wizualizacyjnych oraz używania tych terminów w jakichkolwiek rozmowach.

10. Użytkownicy nie są upoważnieni do wypowiadania się, podejmowania zobowiązań w imieniu Firmy i/lub CrazyGecko oraz składania oświadczeń woli w jej imieniu. CrazyGecko nie ponosi żadnych zobowiązań w zakresie świadczeń emerytalnych i rentowych, ubezpieczeń społecznych, rozliczeń podatkowych oraz opłat skarbowych.

11. Użytkownicy są zobligowani do bezzwłocznego powiadomienia Firmy o działaniach skierowanych przeciwko nim, w związku z uczestnictwem w systemie CrazyGecko.

12. Zabronione jest podejmowanie w jakiejkolwiek formie działalności poddającej w wątpliwość ocenę systemu CrazyGecko, w tym funkcjonowania systemu, podważania reputacji Firmy, jej kierownictwa, Administratora oraz innych Użytkowników, a także jakości oferowanych usług.

13. Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich lokalnych i terytorialnych przepisów i nie mogą angażować się w działalność mogącą zaszkodzić systemowi CrazyGecko.

14. Zabrania się przekazywania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji dotyczących systemu CrazyGecko. Zabrania się działania na szkodę systemu CrazyGecko w zakresie wizerunku, dobrego imienia, znaków, nazw handlowych oraz rozliczeń finansowych.

15. W Zasobach Firmy zabrania się przechowywania, publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich obraźliwych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, pornograficznych, świętokradzkich treści i pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane, jako przestępstwo lub zachęta do takiego działania, a które można uznać za przestępstwo lub działanie powodujące inną odpowiedzialność prawną. Zakazane treści obejmują także, ale nie ograniczają się, do bezpośrednich pogróżek spowodowania fizycznego uszczerbku na zdrowiu, prześladowania, pornografii i materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych prywatnych materiałów bez uzyskania zgody autora, a także środków naruszających bezpieczeństwo witryn Firmy, wniosków lub reklam, propozycji nielegalnej działalności lub zachęcania do tego, prywatnej informacji dotyczącej dowolnej osoby, informacji obejmującej numery telefonów, adresy, kody identyfikacyjne, podwójne publikowanie lub masowe wysyłanie dowolnej informacji, wysyłania, ładowania, przechowywania, sprzedaży lub rozpowszechniania innych obraźliwych treści, jakie według własnego uznania uzna Firma.

16. System o ile szczegółowa umowa nie świadczy inaczej, pozwala na posiadanie wyłącznie jednego konta przypisywanego do Użytkownika. Firma zabrania zakładania multikont, czyli kilku kont przypisanych do jednej osoby, co Użytkownik akceptuje.

17. W przypadku korzystania z kilku kont przez Użytkownika Administrator w przypadku podejrzenia o naruszenie dobra Firmy lub/i Partnerów ma prawo zbadać logi systemowe oraz dokładnie zbadać dostępną historię, czy poszczególne konta zarządzane są osobno. Ponadto konta te nie mogą wykazywać między sobą żadnych podobieństw. W przypadku stwierdzenia przez nas naruszenia niniejszych warunków konta zostaną zablokowane oraz bezpowrotnie usunięte wraz z wszystkimi zgromadzonymi kredytami.

 

18. Dodatkowe oferty firm zewnętrznych, z których korzystają Użytkownicy w ramach Usługi, podlegają warunkom firm zewnętrznych. Firma nie ponosi, więc żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

§6

REJESTRACJA

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje rejestracji.

2. W celu Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny oraz uzupełnić poprawnie swoje dane.

3. Procedura Rejestracji wymaga podania poprawnego i aktywnego adresu e-mail. Adres e-mail będzie identyfikatorem Użytkownika w systemie CrazyGecko i nie będzie możliwości jego samodzielnej zmiany przez Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest zabezpieczenie konta pocztowego, gdyż stanowi on oficjalną drogę komunikacji z Administratorem Zasobów oraz jest podstawą weryfikacji Użytkownika.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.

5. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Użytkowniku. Świadczenie Usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.

6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta poprzez Serwis Internetowy.

7. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związane z nienależytym ustanowieniem lub zabezpieczeniem hasła przez Użytkownika.

8. Login i hasło nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Utrata dostępu do powyższych danych lub utrata konta pocztowego oznacza brak dostępu do zarządzania Kontem w systemie.

9. Firma gwarantuje, że hasła nie są przechowywane w otwartej postaci i stale podnosi bezpieczeństwo systemu przez stosowanie najnowszych mechanizmów zabezpieczeń.

10. W celu uniknięcia sytuacji, w której hasła pozyskane z innych systemów mogły być zastosowanie do zalogowania w CrazyGecko, zaleca się stosowanie zupełnie nowego hasła, które nie jest wykorzystywane w żadnym innym systemie komputerowym przez danego Użytkownika.

11. Wyłącznie właściciel Konta może być jego Użytkownikiem.

12. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Internetowym Użytkownik może zakupić określoną ilość kredytów

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego Użytkownika w związku z kosztami, szkodami, stratami lub wydatkami poniesionymi przez niego w wyniku jego działalności, zaniedbania, reprezentowania lub oświadczenia.

2. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za powstałe w wyniku ich działań szkody, a także wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich, organów administracji publicznej i innych organów administracji Państwowej.

3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ew. szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe uboczne, skutkowe lub wynikowe związane z korzystaniem z Zasobów Firmy, spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w Serwisie Internetowym lub/i Oprogramowaniu CrazyGecko materiałów i produktów oraz funkcji, produktów i/lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet, jeśli Firma lub jego pełnomocny przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty.

4. Naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu na skutek których Firma poniesie stratę bądź szkodę skutkuje dla Firmy możliwością wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi względem Użytkownika.

5. Jeżeli w trakcie użytkowania Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania CrazyGecko wymagane jest podanie przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd.

6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Formularza (w szczególności poprzez podanie błędnych lub nieprawdziwych danych) lub/i formularzy Parterów przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

7. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika Formularza lub/i formularzy Partnerów, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.

8. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub/i treści nieprawdziwych lub/i mogących wprowadzić w błąd lub/i treści szkodliwych.

9. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w wyniku czego Firma poniesie szkodę, bądź osoby trzecie wystąpią wobec Firmy z roszczeniami odszkodowawczymi, Firma będzie uprawniona do wystąpieniem wobec Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi.

10. Firma udostępnia w Oprogramowaniu łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z nich, Użytkownik przenoszony jest na strony partnerów i czyni to na własną odpowiedzialność. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich i nie odpowiada za skutki ich użycia.

11. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe działania Użytkowników, Partnerów ani żadnych innych osób lub/i podmiotów trzecich. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za nieprawidłowe działania będące konsekwencją niezrozumienia lub błędnej interpretacji Regulaminu.

12. W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo właściwe Firmy, Firma nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek powstałe szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności lub/i przerw w prowadzeniu działalności lub/i utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub/i inne szkody wynikające z użytkowania lub niemożliwości użytkowania systemu. §7 pkt. 11 dotyczy również działania osób trzecich.

13. Firma oświadcza, że informacje znajdujące się na stronach Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania CrazyGecko zamieszczone zostały w celach informacyjnych i nie mogą stanowić roszczeń Użytkownika.

14. Firma posiada prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania CrazyGecko, gdy jest to konieczne do usunięcia stwierdzonych zagrożeń lub nieprawidłowości, czy też z innych przyczyn niezależnych od Firmy oraz na czas dla tego niezbędny.

15. Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu Internetowego lub/i oprogramowania CrazyGecko przez Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

16. Firma ponosi odpowiedzialność wynikającą z warunków Regulaminu oraz podejmuje się obowiązku realizowania zobowiązań materialnych. Brak możliwości realizacji kredytów następuje wówczas, gdy Użytkownik nie loguje się do swojego konta minimum raz na 60 dni i nie otwiera w tym czasie żadnych adresowanych do niego reklam. Po takim czasie nieaktywności Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika razem z jego danymi osobowymi.

17. Pomimo starań oraz wykorzystywania środków zabezpieczających opartych na podwójnym szyfrowaniu danych w celu intensyfikacji ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieupoważnionym ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą, Firma nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające poza kontrolą Firmy.

18. Firma nie bierze również odpowiedzialności za komentarze, opinie, oceny Użytkowników oraz materiały nadesłane przez Partnerów. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. Udostępniane poprzez Zasoby Firmy materiały powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi danymi i, dopiero gdy będą przedstawiały odpowiednią wartość w danym przypadku, wprowadzane w życie.

§ 8

USUNIĘCIE LUB OGRANICZENIE DOSTĘPU

1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Zasobów Firmy, poprzez usunięcie konta z Serwisu Internetowego bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać wiadomość do Administratora z żądaniem jego usunięcia.

2. Po otrzymaniu informacji od Użytkownika o chęci zakończenia korzystania z Serwisu, konto Użytkownika początkowo zostaje zablokowane na okres 30 dni, na wypadek gdyby Użytkownik podjął decyzję o odwieszeniu konta.

3. Firma oświadcza, że w wyniku usunięcia konta usunięte zostają wszystkie dane osobowe i profilowe Użytkownika. Usuniecie danych nie dotyczy adresu email, który zostaje administracyjnie zablokowany uniemożliwiając posługiwanie się nim w systemie oraz ponowna rejestrację przez okres 12 miesięcy na co Użytkownik wyraża zgodę.

4. Firma może zakończyć realizację usług w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze przesłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.

5. Zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, każdy z Użytkowników ma prawo do określenia części zakresu udostępnienia danych osobowych, modyfikacji tych danych oraz zakresu korzystania z oprogramowania CrazyGecko.

6. W przypadku niewłaściwego korzystania z Serwisu Internetowego lub/i oprogramowania CrazyGecko, Firma i działający w jej imieniu Administrator mogą wysłać „Ostrzeżenia” do Użytkownika lub/i tymczasowo lub stale zablokować dostęp do konta.

7. Ostrzeżenie nie jest metodą nacisku, a jedynie informacją o błędnym postępowaniu w rozumieniu Firmy i osób administrujących. Ostrzeżeń jest pięć, po których – w przypadku drastycznego naruszenia zasad regulaminu – Firma (Administrator działający w jej imieniu) ma możliwość zablokowania lub usunięcia Użytkownikowi dostępu do systemu.

8. O zablokowaniu dostępu do Konta decyduje Firma (Administrator działający w jej imieniu).

9. Po zablokowaniu dostępu do CrazyGecko Użytkownikowi przysługuje okres 7 dni roboczych na złożenie odwołania drogą elektroniczną. Przekroczenie tego terminu powoduje trwałe usunięcie możliwości korzystania z CrazyGecko. Decyzja Firmy (Administratora działającego w jej imieniu) jest nieodwołalna, a Użytkownik bezwarunkowo się z nią zgadza, nie roszcząc żadnych praw.

§ 9

OGRANICZENIE GWARANCJI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że system jest dostarczany w stanie, „w jakim został wytworzony”, bez jakiejkolwiek gwarancji, a w szczególności gwarancji w zakresie przydatności do określonych celów. TwoGecko sp. z o.o. nie może zagwarantować, że system będzie działał prawidłowo w połączeniu z każdym sprzętem komputerowym, systemem operacyjnym, oprogramowaniem i dostawcom usług internetowych. TwoGecko sp. z o.o. nie może także zagwarantować, że oprogramowanie spełni wszystkie oczekiwania Użytkownika, tzn. posiadać będzie funkcjonalność, która nie została wyraźnie opisana w dokumentacji użytkowej, a zdaniem Użytkownika powinna być zawarta w systemie.

§ 10

PŁATNOŚCI

1.

 

§ 11

OPROGRAMOWANIE CrazyGecko

1. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania CrazyGecko trzeba się zarejestrować. Procedura wymaga podania adresu e-mail, który będzie identyfikatorem użytkownika w serwisie CrazyGecko i nie będzie można go zmienić.

2. Użytkownik posiada prawo zainstalowania lub/i korzystania z oprogramowania CrazyGecko na dowolnej ilości urządzeń wyłącznie na swój własny użytek.

3. Oprogramowanie rozpowszechniana jest wyłącznie poprzez witrynę CrazyGecko. Udostępnianie programu w magazynach komputerowych, nośnikach elektronicznych, sieciach lokalnych oraz Internecie wymaga pisemnej zgody Firmy.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie jest dostarczane w stanie, w jakim zostało wytworzone, bez jakiejkolwiek gwarancji a w szczególności gwarancji w zakresie przydatności do określonych celów.

5. Producent nie może zagwarantować, że oprogramowanie CrazyGecko będzie działało prawidłowo w połączeniu z każdym sprzętem komputerowym, systemem operacyjnym lub oprogramowaniem pochodzącym od firm trzecich.

6. Firma CrazyGecko nie może zagwarantować, że oprogramowanie spełni wszystkie oczekiwania użytkownika, tzn. posiadać będzie funkcjonalność, która nie została wyraźnie opisana w dokumentacji użytkowej, a zdaniem użytkownika powinna być zawarta w programie.

7. Producent oprogramowania nie wyraża zgody na stosowanie technik inżynierii wstecznej, dekompilowanie, debugowanie ani na próby odkrycia kodu źródłowego programu lub jego części. Kod źródłowy oprogramowania CrazyGecko stanowi własność intelektualną Firmy i nie będzie ujawniany.

8. Niektóre strony powiązane z Serwisem mogą również zbierać informacje, które mogą być również udostępnione stronom trzecim, które bezpośrednio wspierają rozwój stron internetowych.

§12

REKLAMACJE

1. Użytkownik posiada prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Zasobów Firmy.

2. Firma pomimo wszelkich starań dokładanych podczas tworzenia Zasobów, nie może zagwarantować pełnej satysfakcji Użytkownika. Wszelkie skargi należy zgłaszać do nas drogą mailową.

3. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres pocztowy: kontakt@twogecko.pl bądź też na adres Firmy.

4. Przedmiotu reklamacji nie stanowią treści dokumentów udostępnione przez Partnerów Firmy, nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarek internetowych lub inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności

5. Reklamacja winna być złożona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zostać wysłana z adresu email użytego przy rejestracji i zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji, jak również postulowany sposób jej załatwienia.

7. Firma rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana, Firma informuje o tym osobę składającą reklamację wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jej rozpoznania.

8. Firma może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listownie lub pocztą elektroniczną.

§13

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka Prywatności stanowi integralną i nieodłączną część Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych jest TwoGecko sp. z.o.o. ul. Powstańców Śląskich 20B, 01-381 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621288, z kapitałem w wysokości 5 000 zł, NIP 5223064666, REGON 364631106 .

3. Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Firma zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy, korzystając z mechanizmów przekazywania opinii dostępnych przez Zasoby Firmy. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z brakiem możliwości dostępu przez Użytkownika do Serwisu oraz oprogramowania.

5. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub też w celach, dla których pierwotnie je gromadzono, tylko w sposób dozwolony niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Firma może ujawnić współpracującym podmiotom opracowane zbiorcze oraz ogólne zestawienia statystyczne nie zawierających danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Uczestników.

6. Przetwarzanie danych następuje jedynie w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis oraz w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.

7. Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w jednym lub w kilku z następujących celów:

a. udostępniania Treści Cyfrowych bez Nośnika,
b. świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;
c. umożliwienie Użytkownikom, których dane dotyczą dostępu do informacji związanych z Zamówieniami, a także dostępu do zamówionych Treści Cyfrowych bez Nośnika;
d. udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Firmy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego;
e. profilowania danych w trakcie zawierania lub wykonywania umowy;
f. przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych – za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.

8. Firma zachęca do aktywnego użytkowania Zasobów Firmy. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy, odpowiedzi na forum, korzystania z czatu, FAQ, porad i wskazówek, przykładów, konkursów, wymiany punktów na nagrody niematerialne, galerii itp. są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników korzystających z Zasobów, a ich zakres określa każdy Użytkownik indywidualnie na swoim Koncie. Pomimo licznych procesów weryfikacyjnych Firma nie jest w stanie zabezpieczyć Uczestników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

9. Wszystkie materiały, informacje i listy przesłane bądź opublikowane w ramach Zasobów Firmy przez Użytkownika bądź też w inny sposób przekazane Firmie są traktowane przez obie strony jako niepoufne i niezastrzeżone. Firma nie ma żadnych zobowiązań względem tych informacji i może swobodnie kopiować, odtwarzać, włączać do innych materiałów i rozpowszechniać bądź wykorzystywać tego typu informacje, według własnego uznania. Informacje o treści pornograficznej, zawierającej przemoc, nieprzyzwoitej, oszczerczej, zniesławiającej lub w jakikolwiek sposób naruszającej prawo nie są dozwolone.

10. Wszelka korespondencja od Firmy, adresowana bezpośrednio do Użytkowników powinna być traktowana jako poufna. Zabrania się udostępniania takiej korespondencji osobom trzecim bez uprzedniej zgody Firmy.

11. Firma TwoGecko sp. z o.o. traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. TwoGecko sp. z o.o. stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

12. Wszelkiego rodzaju informacje przechowywane w bazie danych Firmy stanowią jej własność. Wykorzystywanie ich przez Użytkowników byłych i obecnych bez upoważnienia ze strony Firmy jest zabronione i może skutkować usunięciem konta, łącznie z podjęciem działań prawnych, skierowanych przeciwko nim.

13. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych usług, produktów lub treści cyfrowych bez nośnika lub odpowiedzi na wiadomość.

14. Niezależnie od danych osobowych Firma gromadzi adresy IP (numery interfejsu sieciowego) lub/i identyfikatory urządzeń (anonimowy identyfikator urządzenia na którym zainstalowano oprogramowanie) Użytkowników, zapisywane w logach systemowych serwera. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Zasobami Firmy, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).

15. W Zasobach Firmy Użytkownik może znaleźć linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Firma nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

16. Firma zachęca Użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

§ 14

PRAWA AUTORSKIE

1. Zawarte w Zasobach Firmy wzory dokumentów, materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są własnością Firmy oraz podlegają ochronie prawnej, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie mogą zostać wykorzystywane na innych witrynach oraz kodzie źródłowym a dokładny zakres ich używalności wymaga interpretacji Firmy.

2. Firma nie analizuje konkretnych próśb w zakresie porad dotyczących korzystania ze znaków towarowych, znaków serwisowych, logo i innych nazw produktów. W przypadku pytań dotyczących znaku towarowego w związku z istniejącą umową z TwoGecko sp. z o.o., prosimy o kontakt.

3. Publikacja lub/i przesłanie materiałów do publikacji w Zasobach Firmy jest jednoznaczne z oświadczeniem woli Użytkownika o posiadaniu praw autorskich bądź dysponowania wyłącznym prawem oraz licencją do danych treści. Publikując lub/i oddając artykuły względnie inne materiały do publikacji Użytkownicy oraz osoby trzecie zgadzają się na umieszczenie ich w bazie danych Firmy, przechowywanie i wykorzystywanie w nieograniczonym czasie oraz bezwarunkowo cedują prawa autorskie na Firmę. (anonimowo).

4. Wszelkie prawa związane z oprogramowaniem CrazyGecko, należą do producenta czyli firmy TwoGecko sp. z o.o.. Nie wolno wprowadzać do oprogramowania żadnych zmian oraz wykorzystywać modułów programu oddzielnie w tym także dokumentacji oraz samouczka bez pisemnej zgody producenta.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu konto użytkownika zostanie usunięte. a Użytkownik nie będzie mógł utworzyć nowego konta w przyszłości.

2. W przypadku łamania obowiązującego prawa lub Regulaminu, Administrator systemu może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z oprogramowania CrazyGecko na określonym urządzeniu lub całkowicie zablokować możliwość dostępu do Zasobów oferowanych przez CrazyGecko.

3. Zabrania się wysyłania niepożądanych wiadomości do innych osób lub przekazywania im informacji w inny sposób, aby inna osoba, której użytkownik nie zna lub która nie prosiła o takie informacje, mogła przeczytać wiadomość na temat Firmy lub/i Serwisu Internetowego lub/i Oprogramowania CrazyGecko. Tego rodzaju postępowanie skutkuje zablokowaniem Użytkownika. Oznacza to również zakaz umieszczania wiadomości na forach i innych stronach internetowych, na których zabrania się publikowania wiadomości reklamowych, wiadomości MLM (dotyczących marketingu wielopoziomowego) lub wiadomości o programach lojalnościowych.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Regulaminie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy lub przez Firmę wskazany.

©2016 - 2020 All right reserved CrazyGecko. Privacy policy and Terms of Use